Счетоводство

Обща характеристика на предмета на счетоводтсвото Разглеждайки счетоводството в научно-практически аспект е необходимо да се определи кои са основните проблеми с разрешаването на които то се занимава. Всяка наука има иманентна, присъща само на нея проблематика. За счетоводството това са неговият предмет (обекти на отчитане), методологията на систематизиране, синтезиране, идентифициране и интегриране на стопанските факти, явления и процеси. При характеризиране на предмета на счетово
Прочети реферат
Обща характеристика на метода на счетоводството По отношение на метода на счетоводството съществуват различни виждания, използват се различни подходи на изследване, което води до дефинирането му по различен начин от отделните автори. Преобладава становището, че счетоводството се осъществява изцяло в съответствие с принципите на диалектиката. Това предполага стопанските факти, явления и процеси да се разглеждат от една страна в тяхната взаимна връзка и обусловеност и от друга в проц
Прочети реферат


МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ Методите за оценяване потреблението на краткотрайни активи са също елемент на организацията на счетоводството. Основно това са стоковоматериалните запаси на предприятието във формата на стоки, материали, продукция и други подобни. Прилагането на такива методи се налага от възприемането на историческата цена като отчетна при придобиването на активите, но тази цена е динамична, тъй като това е пазарната цена, а е известно че
Прочети реферат
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. АМОРТИЗАЦИЯ Нетекущите материални и нематериални активи се използват продължително в дейността на предприятието и затова тяхното потреблените се отчита само по стойност чрез включването разсрочено на части от нея в производствената себестойност на изделията и услугите в течение на периода на използването им. Този начин на калкулиране себестойността на употребените нетекущи активи се нарича армотизация. На армотизация подл
Прочети реферат
На 01.05. 200х г. търговско дружество “ДАКА” – ООД разполага със следните активи, пасиви и собствен капитал: 1. Сгради с отчетна стойност 3600 лв., 2. Материали – 700 лв., 3.Парични средства по разплащателната сметка 2000 лв., 4. Парични средства в касата 100 лв. 5. Печалба от текущата година – 200 лв. 6. Основен капитал – 5000 лв. 7. Доставчици – 400 лв., 8. Задължения за социално осигуряване – 800 лв. Иска се: * Да се състави б алансът на дружеството към 01.05.200х г. * Да се съставят счетоводните статии за извършените сто
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия