Счетоводство

НСС 12 - ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА Националният счетоводен стандарт 12 регламентира отчитането на данъци от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики Признаване на текущите данъчни разходи се извършва, като те се включват в данъчните разходи за периода в намаление на счетоводната печалба или в увеличение на загубата. Счетоводна печалба или загуба е нетната печалба или загуба, преди да се приспадне разходът за плащане на данъци. Определя се като разлика м
Прочети реферат
НСС 1 и МСС1 – представяне на ФО.1 [1] Те са идентични. Този стандарт е предназначен за изготвяне на отчети с общо предназначение. Той дава определение на понятието финансова отчет. ФО представлява – структурно представяне на на информацията за финансовото състояние, резултат от дейността и паричните потоци. ФО има пет съставни части: * Счет. баланс; * ОПР; * Отчет за паричните потоци; * Отчет за собствения капитал; * Приложение – в него са посочени точно определен бр. вид справки; 2.1 И МСС 1 и НСС
Прочети реферат


НЕТЕКУЩИ (ДМА) * За нуждите на счетоводното отчитане ДА се групират в следните позиции: * материални * нематериални * финансови * биологични * търговска репутация. Материални – съгласно приложим счет. стандарт, МСС, МСФО, НСФОМСП МСС – дъщерни предприятия МСФО, НСФОМСП – малки предприятия МСС/СС 16 Международният – машини, имоти ДМА – третират тези? * Материални активи – определят се като “Установими нефинансови ресурси придобити и притежавани от предприятията, които имат натурално-вещес
Прочети реферат
Методи за калкулиране себестойността на продукцията в теорията и практиката на Управленското счетоводство 1. Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика 2. Методи за калкулиране на себестойността в западната счетоводна теория и практика 1. Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика При калкулирането на себестойността на единица продукция в българската счетоводна теория и практика се прилагат доста мето
Прочети реферат
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ПО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧИТАНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ ОБЕКТИ. Чрез тази класификация се показва какво се отчита чрез всяка сметка.Според това сметките се разделят на няколко групи – сметки за отчитане на активите,пасивите,собствения капитал, приходите,разходите,стопанските процеси и стопанско-правните отношения. Сметките за отчитане на състоянието и изменението на активите служат за отразяване на управляваните от предприятието резурси.Всички сметк
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия