Счетоводство

Годишен финансов отчет. Същност, съдържание и дейности за със-тавянето му За нуждите на управлението на предприятието и за удовлет-воряване на информационните потребности на неговите контрагенти – от една страна, както и за създаване на необходимата на държавата и на ней-ните управленски органи информация за дейността на предприятието – от друга страна, се налага периодично счетоводството да предоставя обоб-щена информация: за състоянието и промените в активите и пасивите на отчетн
Прочети реферат
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Дълготрайните материални активи са такива обособени веществени ресурси, които се използват от бюджетната организация за публични или със стопански цели повече от една година. Жизненият цикъл на дълготрайните материални активи (ДМА) в една бюджетна организация преминава през фази на придобиване, използване за публични цели, възстановяване на потребителските им качества чрез поддръжка и ремонти, отдаван
Прочети реферат


Отчитане формирането на финансовия резултат и разпределението на печалбата Крайният финансов резултат от дейността на предприятието може да бъде печалба или загуба и е формира и установява от сметка 123 печалби и загуби от текущата година. Записвания по дебита к кредита на сметка 123 печалби и загуби от текущата година могат да се представят схематично по следния начин Д-т Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година К-т 1)От дебита на сметки от гр. 70 Приходи от дейността (загуба) 2)От гр. 62 Ф
Прочети реферат
СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ Предприятията могат да получат финансови приходи от свободните си парични средства като ги инвестират краткосрочно в покупка на ценни книжа – акции, облигации, държавни ценни книги, както и благородни метали и скъпоценни камъни. Те счетоводно се третират като краткосрочни финансови активи. Характерно за тях е, че придобиването им става единствено с покупка, те са бързоликвидни, тъй като могат да се продадат по всяко време от това да се
Прочети реферат
Отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка Обща характеристика на организацията на обслужването и задачи на отчитането. Ежегодно нашата страна се посещава от значителен брой чуждестранни туристи, които идват у нас на почивка, за участие в конгреси, симпозиуми, за запознаване с постиженията на страната в областта на икономиката, с нейните културни и архитектурни паметници и др. За тяхното посрещане, настаняване и обслужване има изгра
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия