Счетоводство

Отчитане на амортизацията на ДМА I. Същност на изхабяването на ДА – то е намаляване на първоначалната стойност на ДА в резултат на тяхното използване. II. Видове изхабяване 1. Физическо – получава се в резултат на използването на ДА , то може да бъде : а) пълно физическо изхабяване – при него ДА не могат да се използват по предназначение трябва да бъдат извадени от употреба ; б) частично физическо изхабяване – при него след извършване ан ремонт ДА могат да продължат на се използват ; 2. Моралн
Прочети реферат
Разлики между МСФО 3 и НСС 22, МСС 28 и НСС 28, МСС 32 и 39 и НСС 32 Според МСС 28 : * Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или няма дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие. * Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение към консолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите са о
Прочети реферат


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ТЕМА: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Доц. д-р Г. Тодоров Варна 2007 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ * Същност и организация на годишното счетоводно приключване * Предварителна подготовка * Годишно счетоводно приключване * Годишен финансов отчет * Същност * Счетоводен Баланс * Отчет за приходите и разходите * Отчет за паричните потоци * Отчет за собствения капитал * Отчет за управлението 2. ПРАКТИЧЕ
Прочети реферат
Колеж по икономика и администрация Гр.Пловдив Обща теория на счетоводството Курсова работа Изготвил:Соня Георгиева Вангелова Специалност:Туризам Факултетен №:749051 Видове балансови статии Видовете балансови статии се класифицират сроред два основни признака.Според първият критерии те се разделят на активни и пасивни в зависимост от разположението им в счетоводния баланс. Активните балансови статии се намират в лявата страна на баланса и имат за цел да отразяват отделни активи.Нап
Прочети реферат
Амортизационна политика Амортизационната политика на предприятието е съставна част на неговата сче­товодна политика. Нейното осъществяване се обуславя: от дълбокото познаване на конкретните особености в организацията на производството, от спецификата на про­тичане на технологичния режим, от цялостния поглед върху перспективата за разви­тие на предприятието по отношение обновяването на материално-техническата му база и от други подобни фактори и условия, разкрити на основата на
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия