Счетоводство

ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ПО ЛИПСИ, НАЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ – Гр. 44 При отчитане на резултатите от инвентаризация е възможно да се установят липси на активи, за които вина има МОЛ. Освен тези липси се отчитат и причинени щети на фирмата от загуби от брак. Тяхното отчитане се извършва чрез сметка 441 – вземания по липси и начети, която е активна сметка. Вземанията са по продажна цена на липсващите активи, ако тя е по-висока от отчетната им. Сметката се дебитира при отразяване на вземането, а се кр
Прочети реферат
Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство. 1.Попоръчков метод – определянето на разходите за отделните поръчки или попоръчковото калкулиране се прилага когато продукцията се произвежда по поръчка на клиент, докато при разходите за продължителни операции или операционно калкулиране продукцията(услугите) са резултат от повтарящи се процедури или серия от процедури..Поръчковото калкулиране се прилага при дейности като ремонт на превозни средст
Прочети реферат


СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ - ПРИНЦИПИ И ОРГАН.НА ОТЧИТАНЕ Разчетите на предприятието са паричен израз на стопанско-правните му отношения с трети лица – физически и юридически, които възникват в процеса на кръгооборота на неговите средства. Това са отношения с държавата и други държавни институции, с предприятия и организации, с персонала и с други физически лица. В кръга на тези отношения се включват и т.нар вътрешни разчети изразяващи паричните взаимоотношения между предприятието и н
Прочети реферат
Счетов. отчитане на разходите за основна дейност- промишлен, селско,строител. и търговска. Основната дейност е съвкупност от стоп.операции, от които се генери-рат основните (значителна част) от приходите на дадено пред-тие. Основната дейност определя функционалното му предназначение. Нов момент сега, че пред-тията могат едновременно да извършват няколко основни дейност. На прак-тика те се развиват най-вече в произв.пред-тия, които откриват търгов. обекти за продажба на соб-ствена продукц
Прочети реферат
Счетов. отчитане на собстве-ните и привлечените капитал Капиталът като категория и понятие е обект на различна интерпретация. Капиталът – като категория и величина, при-тежаваща парично изражение, като ст/ст, носеща принадена ст/ст, намира счетоводно отра-жение в предприятието. В качеството му на обект на от-читане от сч-вото на предприятието той се определя като паричен израз на ст/ста на вложените в предприятието активи. В НСС и МСС се дава определение на понятието „собствен к-л” – то
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия