Социология

Икономически университет - Варна Количествен анализ Нашата задача, освен да зададем на четирима интервюирани въпроси относно живота на варненци като цяло, беше и да направим качествен, количествен и сравнителен анализ на определен блок от въпросника, давайки детайлна информация за определена сфера от живота на гражданите на Варна. Блокът, който ни беше зададен отразява една много актуална тема в днешно време – миграцията на българите и по-специално трудовата миграция. Статистиката
Прочети реферат
Същност на Диагностиката и особеностите и в Социалната работа Понятието Диагноза идва от лат. Dia gnosis – разпознавам по отделните елементи цялостната картина на изследвания обект. За първи път през 1931г. Роршах издава своя труд „Психо-диагностика”, която обосновава тезата, че с психо-диагностика се означава изследователската, практическа, оценъчна дейност в клиничната практика, т.е. в клиничната психология. Постепенно понятието излиза извън границите на клиничната практика с разработв
Прочети реферат


Великотърновски университет ,,Св.Св.Кирил и Методий” Гр.Велико Търново Стопански факултет Специалност:,,Социални дейности” ,,План за изследване на рисковия фактор детска престъпност за периода 01.01.07г-31.12.07г. на територията на България” По ,,Социална работа с деца и семейства „ и ,,Методология на социалните изследвания” Криминалната активност на малолетните и непълнолетните е част от криминалната активност на всички възрастови групи и следва да бъде разглеждана в рамките на общата ка
Прочети реферат
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ” КУРСОВА РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ НА ТЕМА: „Представително социологическо изследване на варненското население” 2006г. Въведение Във връзка с изпълнение на курсовата си работа по Социология, екип №2 имаше задачата да направи едно социологическо изследване в умален вид, с цел да се запознае с начина на провеждане на проучване от този тип и на извличане на статистически данни. На екип №2 беше поставена задача да направи об
Прочети реферат
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" УНК “ЮНОС” ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПО СОЦИОЛОГИЯ НА ТЕМА "Същност и структура на личността" Варна СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА 1. Същност на личността Какво е това личност? За да отговорим на този въпрос е необходимо преди всичко да направим разграничение между понятията “човек”, “индивид”, “личност”. Понятието “човек” се употребява за да се характеризират общите, присъщи на всички хора качества и способности. Това понятие под
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия