Технически науки

Тема 1 Всеки технологичен п/с е предназначен да преработва някакви суровини и/или енергия, при която се получава продукция с определени качествени и количествени показатели. Той, може да се представи като с/ма, преобразуваща потоци от материали, енергия, и инф/ция в изходни потоци от материали, енергия и инф/ция. От гледна точна на автоматичното упревление, технологичното оборудване, заедно с п/сите, които протичат в него, се нарича обект на упревление (ОУ). Ефективността на технологичния п
Прочети реферат
* Състояние на обектите: * Работоспособно – обекта изпълнява исканите от него функции с основни параметри (отказ – нарушаване на работоспособността); * Неработоспособно – обекта неизпълнява една или няколко от изскваните от него функции; * Изправно – съответства на всички изисквания определени от техническата документация (повреда – нарушаване на изправността); * Неизправно – обекта неотговаря най-малко на едно от изискванията дадени в техническата документация; * Видове повреди: * Вн
Прочети реферат


24. 1.В зависимост от характера на електромагнитните процеси,И. се елят на 3 основни типа:а)на напрежение,Б)на ток,В)резонан сни И.2.Според начина на управ ление се делят на 2 вида:а)и-ри с самовъзбижданеб)с независимо самовъзбуждане.3В зависимост от схемта и захранващия източ ника:а)полумостови.б)мостови в)със средна точка на трансформ атора.г)трифазни еднополуперио дни. Д)трифазни 2полупериодни Еднофазни Транзисторни инверт ори на напрежение(ЕТИН) 1.Полумостов ИН.Схема на Пин Изптлнен с IGBT. 1)
Прочети реферат
1.1 БОСОЛ – Блок за обработка на сигнали в основната лента. Предназначението му осигури шумоустойчивост на сигнала и електромагнитна съвместимост на РКС. 1.2 БОДС – Блок за обработка на демодулираните сигнали. В него се извършват обратните операции от тези в БОСОЛ: деемфазис (възстановяване на нивата на високочестотните съставки), Шумоустойчиво декодиране на канала, премахване на дисперсния сигнал. 1.3 РЧБ – Радиочестотен блок. В него се извършва избор на сигнала на желаната прорама по по
Прочети реферат
В-5 Състав и структура на АСУ ТП Характерен отличителен белег на този клас системи е възможността за управляващи въздействия в същото темпо, в което протича и технологичния процес, т. е. в реално време. Друга особеност е участието на компютърната техника както в изработването на управляващи въздействия, така и във вземането на решения. Това налага в АСУ ТП да бъдат използвани различни интелигентни автоматични устройства, в които да бъдат реализирани сложни изчислителни алгоритми. Основ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия