Туризъм

Осн.тур.региони в света. Хар-ка, място, тенденции. Сравнителна хар-ка на турист. потоци в света Света се разделя на 5 тур.района и на 18 субрегиони.: * Африка има 5 подррегиона – Северна Африка, Западна Африка, Цен-трална Африка, Източна Африка и Южна Африка. Тук влизат общо 50 страни. * Америка – тя се разделя на 4 подрегиона с 52 страни – Северна Америка – с 3 страни, Карибски басейн с 29 страни; Централна Америка със 7 страни, Южна Америка с 13 страни. * Азия и Океания с 4 подрегиона с 46 страни – Северои
Прочети реферат
ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ. Описание и оценка на всички туристически ресурси на туристическото място, на района, на хотела.За нуждите на анимацията може да послужат някои географски дадености: релеф, водни ресурси,животински свят, персонал – с неговата квалификация и възможности за сътрудничество;материални условия в хотела(зали,басейни,спортни площадки);в тур. място(опера,театър,луна парк);характеристика на тур-я продукт;познаване маркетинговата стратегия на фирмата;позн
Прочети реферат


СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТ Тема:Статистическо изследване на туризма в Р.Македония СОФИЯ * Явлението което ще изследавм е „Туризма в Р.Македония през месец Февруари 2007 година” ; * Времевите граници са определени, месец Февруари 2007 година, а простанствена граница-Р.Македония ; * Статистическата съвкупност на този явление е моментна (регистрацията на единиците става чрез строго определен момент от време, след като е направено преб
Прочети реферат
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Въведение Съществуват много малко икономически сектори, като международния туризъм, които да генерират толкова много принадена стойност, заетост и паричен поток на толкова ниска цена1 [1]. Международния туризъм не само осигурява чужда валута, но и разпростира покупателна способност из цялата посетена държава. Туризмът се е превърнал в най-важната икономическа дейност в световен мащаб. Въпреки, че масовото туристическо движение е съвременно явление, то на практик
Прочети реферат
Същност, функции, форми и средства на конкуренцията в туризма Конкуренцията е вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. В свят на неограничени потребности и оскъдни ресурси неизбежно възниква конкуренция. На пазарите на стоки и услуги производителите непрестанно се състезават помежду си за привличане на клиенти. Единствения начин за увеличаване на печалбите е да си по-добър от конкурента, този стремеж създава предпоставки за по-добро използване на ресу
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия